نظرسنجی

1-تا چه حد از خدمات دریافتی از ما راضی هستید؟

کممتوسطزیادخیلی زیاد

2-نحوه برخورد و پاسخگویی پرسنل شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟

ضعیفمتوسطخوبعالی

3-میزان دانش و به روز بودن اطلاعات را در بین پرسنل شرکت چگونه دیدید؟

ضعیفمتوسطخوبعالی

4-نحوه آشنایی و ارتباط شما با ما از چه طریقی صورت پذیرفته است؟

روزنامهپیامکدوستان و اینترنتسایر

5-آیا در سفر بعدی نیز ما را انتخاب خواهید کرد؟

بعیداستخیرمعلوم نیستبلی

6-آیا دریافت خدمات از ما را به دوستانتان توصیه خواهید کرد؟

خیربعید استمعلوم نیستبلی

7-مناسب ترین فصلی را که برای سفر انتخاب می کنید کدام است؟

بهارتابستانپاییززمستان
یاتا
سازمان میراث فرهنگی کشور
سازمان هواپیمایی کشوری
ایران ایر
ماهان
القطریه
ترکیه ایرلاین
طیران الخلیج
الامارات
العربیه للطیران
 رجا